Нинжаг захиргаадсанаас зах зээлээ зохицуулсан нь дээр