Хөшигийн хөндийн нисэх буудлын барилгын явцыг харууллаа

Хөшигийн хөндийд Олон улсын шинэ нисэх буудал барих ажил үргэлжилж

байгаа билээ. Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газраас барилгын ажлын явцыг

фото, видеогоор харуулсан мэдээлэл бэлтгэжээ.

Ингээд Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын явц 2015 оны аравдугаар сарын 3-ны байдлаар ямар байгааг үзнэ үү.