Өглөө бүрийн нарыг харж байгаадаа талархдаг [ЗГМ] Амьдрал төсөл